Skip to content Skip to navigation

Преводачески похвати при предаване на съюзните средства в Синайския псалтир

TitleПреводачески похвати при предаване на съюзните средства в Синайския псалтир
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1985
AuthorsДограмаджиева, Е
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume9
Issue4
Pagination45–55
Citation KeyДограмаджиева1985
Subscribe to Syndicate