Skip to content Skip to navigation

Стилистични кодове на комичното в Записки по българските въстания на З. Стоянов и Преди да се родя и след това на Ивайло Петров (стилистично равнище)

TitleСтилистични кодове на комичното в Записки по българските въстания на З. Стоянов и Преди да се родя и след това на Ивайло Петров (стилистично равнище)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2002
AuthorsДачева, Г
JournalБългарска реч
Volume8
Issue3
Pagination29–31
Publication Languagebul
Citation KeyДачева2002
Subscribe to Syndicate