Skip to content Skip to navigation

Към историята на някои названия на части от човешкото тяло

TitleКъм историята на някои названия на части от човешкото тяло
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2001
AuthorsДаскалова, А, Райкова, М
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume25
Issue2
Pagination69–79
Citation KeyДаскалова2001
Subscribe to Syndicate