Skip to content Skip to navigation

Мястото на отглаголното съществително в словообразувателната парадигма на глагола

TitleМястото на отглаголното съществително в словообразувателната парадигма на глагола
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2002
AuthorsГугуланова, И
JournalБългарска реч
Volume8
Issue3
Pagination47–51
Publication Languagebul
Citation KeyГугуланова2002
Subscribe to Syndicate