Skip to content Skip to navigation

Заветът на св. Иван Рилски в светлината на старобългарското и на византийското литературно предание от IX-XIV век

TitleЗаветът на св. Иван Рилски в светлината на старобългарското и на византийското литературно предание от IX-XIV век
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1955
AuthorsГошев, И
JournalГодишник на Духовната академия „Св. Климент Охридски”
Volume4 (30)
Issue10
Pagination431-507
Publication Languagebul
Citation KeyГошев1955
Subscribe to Syndicate