Skip to content Skip to navigation

Анатомо-физиологични понятия и представи в старобългарската книжнина (І. Конфигурация на човешкото тяло)

TitleАнатомо-физиологични понятия и представи в старобългарската книжнина (І. Конфигурация на човешкото тяло)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1990
AuthorsГеоргиев, М
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume14
Issue2
Pagination23–38
Citation KeyГеоргиев1990a
Subscribe to Syndicate