Skip to content Skip to navigation

За работата на Комисията за лингвистична терминология на славянските езици

TitleЗа работата на Комисията за лингвистична терминология на славянските езици
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1982
AuthorsГеоргиева, Е
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume7
Issue3
Pagination82–85
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyГеоргиева1982
Subscribe to Syndicate