Skip to content Skip to navigation

Осъзнатите знания за езика: Форум за среща на различни мнения (семинар в Бангор)

TitleОсъзнатите знания за езика: Форум за среща на различни мнения (семинар в Бангор)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1991
AuthorsГарет, П, Джеймс, К
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume16
Issue2
Pagination121–123
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyГарет1991
Subscribe to Syndicate