Skip to content Skip to navigation

Изучаване на многократните преводи в южнославянската средновековна литература в контекста на текстовата традиция

TitleИзучаване на многократните преводи в южнославянската средновековна литература в контекста на текстовата традиция
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2007
AuthorsГанчева, Н
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume31
Pagination99–112
Citation KeyГанчева2007
Subscribe to Syndicate