Skip to content Skip to navigation

Образът на св. Варвар Пелагонийски в притвора на църквата в Кремиковския манастир

TitleОбразът на св. Варвар Пелагонийски в притвора на църквата в Кремиковския манастир
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1995
AuthorsВълева, Ц
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume19
Issue2
Pagination49–64
Citation KeyВълева1995
Subscribe to Syndicate