Skip to content Skip to navigation

Морфологични особености в краковското издание на старопечатния Цветен триод от края на ХV в. и въпросът за ръкописния му извор

TitleМорфологични особености в краковското издание на старопечатния Цветен триод от края на ХV в. и въпросът за ръкописния му извор
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1992
AuthorsВронковска-Димитрова, М
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume16
Issue4
Pagination75–80
Citation KeyВронковска-Димитрова1992
Subscribe to Syndicate