Skip to content Skip to navigation

Българистични студии. Международна българистика 2. Отг. ред. В. Радева. С.: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2004

TitleБългаристични студии. Международна българистика 2. Отг. ред. В. Радева. С.: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2004
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2004
AuthorsВитанова, МХр.
JournalБългарска реч
Volume10
Issue2
Pagination58–60
Publication Languagebul
Citation KeyВитанова2004
Subscribe to Syndicate