Skip to content Skip to navigation

Денонощното богослужение в Синайския евхологий

TitleДенонощното богослужение в Синайския евхологий
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2000
AuthorsВелковска, Е
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume24
Issue4
Pagination19–34
Citation KeyВелковска2000
Subscribe to Syndicate