Skip to content Skip to navigation

Елена от София – един възможен отговор на въпроса защо Сердика е „Константиновият Рим“

TitleЕлена от София – един възможен отговор на въпроса защо Сердика е „Константиновият Рим“
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2009
AuthorsВачкова, В, Табов, Й
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume33
Issue4
Pagination79–100
Citation KeyВачкова2009
Subscribe to Syndicate