Skip to content Skip to navigation

Сто и петдесет години катедра по славистика в Прага

TitleСто и петдесет години катедра по славистика в Прага
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1998
AuthorsВачкова, К
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume32
Issue3–4
Pagination202–204
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyВачкова1998a
Subscribe to Syndicate