Skip to content Skip to navigation

Национална конференция и Колоквиум с международно участие на тема Преподаването на френски език, съотнесено към образователните степени

TitleНационална конференция и Колоквиум с международно участие на тема Преподаването на френски език, съотнесено към образователните степени
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1995
AuthorsВасилева, Р
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume20
Issue6
Pagination101–102
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyВасилева1995a
Subscribe to Syndicate