Skip to content Skip to navigation

70 години от основаването на Катедрата по романска филология към Софийския университет

Title70 години от основаването на Катедрата по романска филология към Софийския университет
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1995
AuthorsВасилева, Р
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume20
Issue2
Pagination137–138
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyВасилева1995
Subscribe to Syndicate