Skip to content Skip to navigation

Конференция в София на Асоциацията на преподавателите по френски език в България

TitleКонференция в София на Асоциацията на преподавателите по френски език в България
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1993
AuthorsВасилева, Р
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume18
Issue6
Pagination116–117
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyВасилева1993
Subscribe to Syndicate