Skip to content Skip to navigation

Сборник в чест на 1000-годишнината от покръстването на Русия

TitleСборник в чест на 1000-годишнината от покръстването на Русия
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1990
AuthorsВасилева, М
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume14
Pagination116–120
Keywords1000-годишнината от покръстването на Русия; рецензии; юбилейни сборници
Citation KeyВасилева1990
Subscribe to Syndicate