Skip to content Skip to navigation

Семинар на тема Структура и съдържание на учебника по практически френски език в София

TitleСеминар на тема Структура и съдържание на учебника по практически френски език в София
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1987
AuthorsВасилева, Р
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume12
Issue3
Pagination124–125
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyВасилева1987
Subscribe to Syndicate