Skip to content Skip to navigation

Предстояща конференция със съпоставителна тематика

TitleПредстояща конференция със съпоставителна тематика
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1983
AuthorsБъчваров, Я
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume8
Issue4
Pagination122
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyБъчваров1983b
Subscribe to Syndicate