Skip to content Skip to navigation

Из историята и дейността на Постоянния Международен комитет на славистите

TitleИз историята и дейността на Постоянния Международен комитет на славистите
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1983
AuthorsБъчваров, Я
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume8
Issue2
Pagination136–137
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyБъчваров1983a
Subscribe to Syndicate