Skip to content Skip to navigation

Първи международен конгрес по българистика

TitleПърви международен конгрес по българистика
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1981
AuthorsБъчваров, Я
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume6
Issue3–5
Pagination313–320
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyБъчваров1981a
Subscribe to Syndicate