Skip to content Skip to navigation

Заседание на Международната комисия за изучаване граматическия строеж на славянските езици

TitleЗаседание на Международната комисия за изучаване граматическия строеж на славянските езици
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1978
AuthorsБъчваров, Я
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume3
Issue3
Pagination99–100
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyБъчваров1978
Subscribe to Syndicate