Skip to content Skip to navigation

Кратък отчет за дейността на Групата за съпоставително изследване на българския език с други езици през периода от нейното сформиране до края на 1975 г.

TitleКратък отчет за дейността на Групата за съпоставително изследване на българския език с други езици през периода от нейното сформиране до края на 1975 г.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1976
AuthorsБъчваров, Я
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume1
Issue1
Pagination110–112
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyБъчваров1976
Subscribe to Syndicate