Skip to content Skip to navigation

Принос към изследването на словообразуването в източнославянските езици

TitleПринос към изследването на словообразуването в източнославянските езици
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1998
AuthorsБогданова, С
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume22
Issue3
Pagination116–123
Keywordsизточнославянски езици; рецензии; словообразуване
Citation KeyБогданова1998
Subscribe to Syndicate