Skip to content Skip to navigation

Към изследването на връзките на българи със синайския манастир „Св. Екатерина“ (Ms. Sin. Slav. 15)

TitleКъм изследването на връзките на българи със синайския манастир „Св. Екатерина“ (Ms. Sin. Slav. 15)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2008
AuthorsБилярски, И
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume32
Issue3
Pagination95–106
Publication Languagebul
Citation KeyБилярски2008
Subscribe to Syndicate