Skip to content Skip to navigation

Певческите текстове в съдържанието на Апостол № 882 от Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

TitleПевческите текстове в съдържанието на Апостол № 882 от Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2005
AuthorsАтанасов, А
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume29
Issue2
Pagination25–41
Publication Languagebul
Citation KeyАтанасов2005
Subscribe to Syndicate