Skip to content Skip to navigation

Национална конференция „Найден Геров в историята на българската наука и култура“

TitleНационална конференция „Найден Геров в историята на българската наука и култура“
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2000
AuthorsАнтонова-Василева, Л
JournalБългарска реч
Volume6
Issue3–4
Pagination55–57
Publication Languagebul
Citation KeyАнтонова-Василева2000
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate