Skip to content Skip to navigation

Ново изследване върху славяно-византийските литературни връзки през ХІV в.

TitleНово изследване върху славяно-византийските литературни връзки през ХІV в.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1990
AuthorsАлександрова, Р
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume14
Pagination129–132
Publication Languagebul
Citation KeyАлександрова1990
Subscribe to Syndicate