Skip to content Skip to navigation

По въпроса за „двустранността“ на словообразувателните афикси

TitleПо въпроса за „двустранността“ на словообразувателните афикси
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2006
AuthorsАврамова, Ц
JournalБългарска реч
Volume12
Issue2–3
Pagination23–29
Publication Languagebul
Citation KeyАврамова2006
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate