Skip to content Skip to navigation

Смъртта и времето (лирически диалози от 20-те години на хх в. върху произведения на Никола Фурнаджиев, Асен Разцветников, Атанас Далчев, Димитър Пантелеев и др.)

             

            Надежда Стоянова. СМЪРТТА И ВРЕМЕТО (ЛИРИЧЕСКИ ДИАЛОЗИ ОТ 20-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ В. ВЪРХУ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА НИКОЛА ФУРНАДЖИЕВ, АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ, АТАНАС ДАЛЧЕВ, ДИМИТЪР ПАНТЕЛЕЕВ И ДР.)

 

              В разработката човешкият опит със смъртта се представя като опит да бъдат разбрани отрицанието и другостта, до които ни е отказан емпиричен достъп. След кратко представяне на въпроса за същността на живота и смъртта в редица четива по естествена философия от междувоенния период, акцентът пада върху интертекстуалните паралели между поетичните произведения на Никола Фурнаджиев, Асен Разцветников, Атанас Далчев, Димитър Пантелеев и др. от 20-те години на ХХ в. За разлика от научните и научнопопулярните текстове, при които постигнатите значения са дефинитивни – с претенцията за крайност и истинност, убегливостта на значенията, която може да бъде разчетена в художествените творби, свидетелства за съзнанието за неуспешността на всяко усилие за именуване, за „изобразяване“ на отвъдното. В стихосбирките на дадените автори тази убегливост може да бъде сюжетно и типологично представена през образите на вятъра и дъжда.

 

 Nadezhda Stoyanova. DEATH AND TIME (LYRICAL DIALOGUES FROM THE 20S OF XX CENTURY. ON WORKS OF NIKOLA FURNADZHIEV, ASEN RAZTSVETNIKOV, ATANAS DALCHEV, DIMITAR PANTELEEV AND OTHERS)

 

              In the research the human experience with death is presented as an attempt to understand the otherness to which our empirical access is denied. After a brief introduction to the issue of the nature of life and death in many writings on natural philosophy from the interwar period, an emphasis is put on the intertextual parallels between poetic works of Nicola Furnadzhiev, Asen Raztsvetnikov, Atanas Dalchev, Dimitar Panteleev and others from the 20s of the twentieth century. Unlike the scientific texts in which meanings are said to be definitive, in poetry we can read that any attempt to give a final and true meaning of death, of the otherness is unsuccessful. This unsuccessful attempt we see as presented in two images in the works – that of the wind and the rain.

СМЕРТЬ И ВРЕМЯ

(ЛИРИЧЕСКИЕ ДИАЛОГИ 20-ЫХ ГОДОВ XX-ОГО ВЕКА. НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НИКОЛЫ ФУРНАДЖИЕВА, АСЕНА РАСЦВЕТНИКОВА, АТАНАСА ДАЛЧЕВА, ДИМИТРА ПАНТЕЛЕЕВА И ДР.)

 

(Резюме)

 

              В настоящем исследовании человеческий опыт по отношению к смерти представлен как опыт понять отрицание и противоположность („другость“), к которым нам не суждено иметь эмпиричный доступ. После краткого рассмотрения вопроса о сущности жизни и смерти, который затрагивается в ряде работ по естественной философии периода между Первой и Второй мировыми войнами, акцент делается на интертекстуальных пораллелях между поэтическими произведениями Николы Фурнаджиева, Асена Расцветникова, Атанаса Далчева, Димитра Пантелеева и др. авторов 20-ых годов XX в. В отличие от научных и научно-популярных текстов, в которых постигнутые значения дефинитивны – с претензией на окончательную истинность, в художественных произведениях обнаруживается некая неопределенность („убегливость“) значений, которая свидетельствует о сознании неуспешности любого усилия именовать, „изображать“ потусторонний мир. В сборниках стихов данных авторов эта неопределенность значений может быть представлена сюжетно и типологически посредством ветра и дождя, рассматриваемых как образы времени в смысле отношения между жизнью и смертью – образы, рушащие и создающие границы между здешним и потусторонним миром, между бытием и небытием.