Skip to content Skip to navigation

Езиковата програма на Чешкото възраждане – между емоциите и познанието

Славея Димитрова. ЕЗИКОВАТА ПРОГРАМА НА ЧЕШКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ – МЕЖДУ ЕМОЦИИТЕ И ПОЗНАНИЕТО

 

Текстът е съсредоточен върху езиковата програма на Чешкото възраждане. Особено внимание е обърнато на характерното за периода припокриване на понятията „език“ и „народ“, а оттук и на съхранената в езика културна, литературна, държавна и емоционална памет, която трябва да се възроди за бъдещето. Представата за езика в случая е възприета като вместваща и обобщаваща програмата на Възраждането. През първата четвърт на XIX в. в чешка среда именно езикът се превръща в мяра за етично и естетично, за „свое“ и „чуждо“, за „високо“ и „ниско“.

 

 

Slaveia Dimitrova. THE LANGUAGE PROGRAM OF THE CZECH REVIVAL – BETWEEN EMOTION AND KNOWLEDGE

 

The text concentrates on the language program of the Czech National Revival. Special attention is paid to the typical for the period overlapping between the terms “language” and “people” and thus to preserved in language cultural, literary, state and emotional memory that should be revived for the future. The notion of language in this case is perceived as a concept that contains and summarizes the program of the National Revival. During the first quarter of the 19th century in Czech environment, namely language becomes a measure of the ethical and the aesthetic, of the “own” and the “foreign”, of the “high” and the “low”.