Skip to content Skip to navigation
Хаджиева Е, Дачев М, Каменова М. Мозайки от българската цивилизация (Българското: култура, образи, памет). Български език като чужд. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“; 2010.
Учебно пособие за изучаването на български език като чужд. Въвежда в основни проблеми на българската култура от 7 до 21 век.
Резюме:

Да изучиш един чужд език, без да се докоснеш до историята, културата, духовния облик и обичаите на неговите носители, е все едно да изминеш половината от пътя до желаното място. Самоцелното натрупване на думи, понятия и сложни граматични правила несъмнено улеснява общуването, но го лишава от познаваемост и близост с другия. Поради това авторите на „Мозайки от българската цивилизация” са избрали правилния подход, с който въвеждат изучаващите българския език в един малко познат за тях свят, без да ги насилват с обемни и трудни екскурси, претрупани с факти, имена и данни, каквито в изобилие предлага дори беглото запознаване с фенофактите на българската култура.

Подходящото подзаглавие – „Българското: култура, образи, памет”, ориентира читателите в същината на книгата, сполучливо осъществена в съдържанието на текста. Във въведителната част са представени символите на държавността и формите на държавното управление, които създават първото впечатление за изучавания обект. В подбраните шест части са обхванати най-атрактивните и важни за опознаването на българската културна мозайка сфери като историята, географията, туризма, етнографията, народното творчество и литературата. Искрено се надявам тази книга да бъде оценена по достойнство от бъдещите й ползватели поради ясната си и простичка структура, която ще насочи интереса им към богатствата на българското.

проф. д-р Георги Бакалов

Колева Б, Кацаров С. Антология по философия. София: Университетско издателство Стопанство; 2010. 288 p.
Резюме:
Резюме:
Mańczak-Wohlfeld E. Słownik zapożyczeń angielskich w polszczyźnie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Państwowe Wydawnictwo Naukowe (PWN); 2010. 240 p.
Резюме:

Słownik gromadzi zapożyczenia z języka angielskiego, od najwcześniejszych, XVIII-wiecznych, jak dżokej i dżin, po współczesne, które masowo przenikają do polszczyzny. Obejmuje około 2000 haseł - w części już obecnych w innych słownikach, w części nowych, jeszcze nie zarejestrowanych przez leksykografów - z definicjami i etymologią, a niektóre też z cytatami.

Książka pozwala sprawdzić znaczenie najnowszych wyrazów, przekonać się, do jakich obszarów tematycznych należy najwięcej anglicyzmów i zobaczyć, jak angielski - dzisiaj język światowy - wpływa na polszczyznę.

Dobreva E. Textlinguistics. Shumen: University of Shumen; 2010.
Резюме:
Cozzi A. The Discourses of Food in Nineteenth Century British Fiction. Nineteenth-Century Major Lives and Letters. New York: Palgrave MacMillan; 2010. 234 p.
Резюме:
Lyn R. Cave Monasteries of Byzantine Cappadocia. 2nd изд. Cambridge: Cambridge University Press; 2010. 286 p.
Резюме:
Чешмеджиев Д. Няколко бележки за старата църква „Св. Петка” в Пловдив. В: Мирчева Е. Филология. История. Изкуствознание. Сборник изследвания в чест на проф. дфн. Стефан Смядовски. София: Валентин Траянов; 2010. с-ци 171–185.
Резюме:
Црвенковска Е. Влогот на Триодот во збогатувањето на црковнословенската лексика. В: Йовчева М, Добрев И, Турилов АА, Трайчев Е. Пѣние мало Геѡргию. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов. София: Боян Пенев; 2010. с-ци 238–249.
Резюме:

The recent studies in Palaeoslavistics have been focused on the hymnography. Prof. Georgy Popov made important discoveries in the field. His work is especially concentrated on triodia. So far an integral Triodion text has not been edited and the material from triodia has not been lexicographically analyzed and included in Church Slavonic dictionaries. Over the last decade lexicographic material from triodia has been made available through The Dictionary of the Macedonian Recension of Church Sla vonic, which contains lexemes from five triodia, and through the Dictionary of Greek-Church Slavonic Lexical Parallels. Both editions make it obvious that many lexemes have developed special meanings. The dictionaries also provide an opportunity to observe the translation technique according to the Greek equivalents, especially in the translation of compound words, which are characteristic of the hymnography. An exhaustive lexicographical study on triodia will give a clear picture of their lexical richness as well as of the place and contribution of the Triodion to the enrichment of the Slavonic lexicon in the Middle Ages.

H. Melchert C. Hittite harp(p)- and Derivatives. В: Klinger J, Rieken E, Rüster C. Investigationes Anatolicae. Gedenkschrift für Erich Neu [Интернет]. Wiesbaden: Harrasowitz; 2010 [цитиран 2013-12-26]. с-ци 179–188. http://www.linguistics.ucla.edu/people/Melchert/Melchert%20GsNeu.pdf
Резюме:
Попов Г. Химнографията на св. Йоан Златоуст в древното славянско ръкописно наследство. В Βυζαντινο-σλαβικά σπαράγματα. Χαριστήριος τόμος στον Ομότιμο Καθηγητή Ι. Ταρνανίδη. Θεσσαλονίκη; 2010. с-ци 31–43.
Резюме:
Hall JA. Nonverbal behavior in social psychology research: The good, the bad, and the ugly. В: Agnew CR, Carlston DE, Graziano WG, Kelly JR. Then A Miracle Occurs: Focusing on Behavior in Social Psychological Theory and Research,. New York: Oxford University Press; 2010. с-ци 412–437.
Резюме:
Apor P. Eurocommunism: Commemorating Communism in Contemporary Eastern Europe. В: Stråth B, Pakier M. A European Memory? Contested Histories and Politics of Remembrance. Oxford: Berghahn Books; 2010.
Резюме:
Bentz E, Raffler M. National Museums in Austria. В: Aronsson P, Elgenius G. Building National Museums in Europe 1750–2010: Conference Proceedings from EuNaMus, European National Museums: Identity Politics, the Uses of the Past and the European Citizen, Bologna 28–30 April. . Linköping: Linköping University Electronic Press; 2010.
Резюме:
Lozic V. National Museums in Bosnia-Herzegovina and Slovenia: A Story of Making “Us”. В: Aronsson P, Elgenius G. Building National Museums in Europe 1750–2010: Conference Proceedings from EuNaMus, European National Museums: Identity Politics, the Uses of the Past and the European Citizen, Bologna 28–30 April. Linköping: Linköping University Electronic Press; 2010.
Резюме:
Резюме:
Гливинская В. Фразеология и дидактика. В Лексикографията в европейското културно пространство. Материали от Петата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология, София, 19-20 октомври 2009 г. Велико Търново: Знак '94; 2010. с-ци 379–388.
Резюме:
Tan N, Ferré G, Tellier M, Cela E, Morel M-A, Martin J-C, и съавт.. Multi-level Annotations of Nonverbal Behaviors in French Spontaneous Conversations [Интернет]. International Conference for Language Resources and Evaluation (2010). Luxembourg: European Language Resources Association; 2010 [цитиран 20.10.2014AD]. с-ци 74–79. http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/48/88/32/PDF/Tan_et_al._LREC_2010.pdf
Резюме:
Резюме:

В статията са идентифицирани два цитата от Канонария на Йоан Постник, използвани в епистоларната кореспонденция на Патриарх Евтимий. Те са поместени в Посланието до Киприан и Второто послание до Никодим Тисмански. Предприетото сравнение с официалния издаден гръцки текст, както и с по-ранните славянски преводи на цялостното съчинение на основоположника на византийската покайна дисциплина (старобългарския преславски и среднобългарския в състава на църковноюридическия сборник „Псевдозонар“) позволяват да се формулира хипотезата за самостоятелен превод на българския църковен глава във връзка с патрирашеското тълкуване на някои канонични въпроси.

Резюме:
Резюме:
Резюме:
Резюме:
Lavine JE. Case and Events in Transitive Impersonals. Journal of Slavic linguistics. 2010;(18):101–130.
Резюме:
Резюме:
Matasović R. In Memoriam: Dalibor Brozović. Journal of Slavic linguistics. 2010;(18):3–5.
Резюме:
Mostrov V. Syntactic features of inalienable possesion in the French have+small clause and the Bulgarian be with structures. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive Linguistics. 2010;35(1):23.
Резюме:
Резюме:
Резюме:

The object of study in this article is the Octateuch in the Archival Chronograph – a Russian manuscript from the 15th century ({RGADA}, Moskow, f. {181,N} 279/658). The text of the Octateuch, which is undoubtedly an integral part of the Archival Chronograph, is studied in comparison both with the Greek text and the Slavonic copies of the Octateuch, thus extending the analysis beyond the content of the Archival Chronograph. The analysis shows that these copies go back to one single translation, preserved in two versions: 1) a South-Slavonic version, 2) a Russian version. The analysis proves furthermore that the text of the Octateuch which is included in the Archival Chronograph streers a middle course between the {SouthSlavonic} and Russian versions, being closer to the first one, as it reflects the specificity of the lost archetype to a greater extent.

Резюме:

The object of study in this article is the Octateuch in the Archival Chronograph – a Russian manuscript from the 15th century ({RGADA}, Moskow, f. {181,N} 279/658). The text of the Octateuch, which is undoubtedly an integral part of the Archival Chronograph, is studied in comparison both with the Greek text and the Slavonic copies of the Octateuch, thus extending the analysis beyond the content of the Archival Chronograph. The analysis shows that these copies go back to one single translation, preserved in two versions: 1) a South-Slavonic version, 2) a Russian version. The analysis proves furthermore that the text of the Octateuch which is included in the Archival Chronograph streers a middle course between the {SouthSlavonic} and Russian versions, being closer to the first one, as it reflects the specificity of the lost archetype to a greater extent.

Резюме:
Мирчева Б. Достоен финал на един достоен живот. Palaeobulgarica / Старобългаристика. 2010;34(3):101–112.
Резюме:
Резюме:
Marcotte E. Responsive Web Design. A List Apart [Интернет]. 2010 [цитиран 2014-01-18];(306). http://alistapart.com/article/responsive-web-design
Резюме:
Резюме:
Денева Е. Знаете ли приказката .. Българска реч. 2010;16(1-2):18 – 19.
Част от „Език, чувствителност, морал – какво слушаме и как говорим“
Резюме:
Зайкова Д. В началото беше промяната. Българска реч. 2010;16(1-2):20 – 21.
Част от „Език, чувствителност, морал – какво слушаме и как говорим“
Резюме:
Петкова И. Поколението ЗДР. Българска реч. 2010;16(1-2):21 – 24.
Част от „Език, чувствителност, морал – какво слушаме и как говорим“
Резюме:
Радева Х. Словото е началото на всички начала. Българска реч. 2010;16(1-2):24 – 26.
Част от „Език, чувствителност, морал – какво слушаме и как говорим“
Резюме:
Недков П. Език мой свещен!. Българска реч. 2010;16(1-2):27 – 30.
Част от „Език, чувствителност, морал – какво слушаме и как говорим“
Резюме:
Цветанова М. Език, чувствителност, морал .. Българска реч. 2010;16(1-2):31 – 34.
Част от „Език, чувствителност, морал – какво слушаме и как говорим“
Резюме:
Резюме:
Ефтимова А. Българският език – съвременни интерпретации и практически съвети. Българска реч. 2010;16(1-2):111 – 114.
М. М. Макарцев, Г. Т. Жервенкова. Справочник по грамматике, 223; Справочник по глаголам, 224. Изд. Живой язык. Москва, 2010
Резюме:
Резюме:
Тимко НВ. К вопросу о передаче культурной специфики текста в переводе. Вестник Иркутского государственного лингвистического университета. 2010;1:61-66.
Резюме:
Schmidt T, Elenius K, Trilsbeek P. Multimedia Corpora (Media encoding and annotation) [Интернет]. Interoperability and Standards : CLARIN-D5C-3. Ed.: Erhard Hinrichs, Iris Vogel. CLARIN - Common Language Resources and Technology Infrastructure. 2010. 2010 [цитиран 20.10.2014AD]. с 23 S. http://www.yumpu.com/en/document/view/6590159/multimedia-corpora-media-encoding-and-annotation
Draft submitted to CLARIN WG 5.7. as input to CLARIN deliverable D5.C3 “Interoperability and Standards”
Резюме:
Резюме: