Skip to content Skip to navigation
Резюме:

Този сборник включва и няколко литературни статии, както и разказ, които са знак за уважение на авторите към проф. Василка Радева, с която са работили и продължават да работят в административните структури на Софийския университет - Академически съвет, Факултетски съвет, Летен семинар по български език и култура и др. Включихме ги в сборника с ясното убеждение, че в XXI в. лингвистиката и литературознанието все повече трябва да намаляват дистанцията помежду си и да се обединяват за съхранението на родовата идентичност.Съдържанието на сборника е доказателство, че българската лингвистика е част от общоевропейското комуникативно общество. Посвещаваме го с много обич и благодарност на проф. дфн Василка Радева, като и желаем здраве, дълголетие и още много успехи.

Стефанов В, Тишева Й, Божанкова Р. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски"; 2005. 616 p.
Резюме:
Bandle O, Elmevik L, Widmark G. The Nordic languages: An International Handbook of the History of the North Germanic Languages. Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft / Handbooks of Linguistics and Communication Science. Berlin: Mouton de Gruyter; 2005. 1150 p.
Резюме:

This handbook is conceived as a comprehensive history of the North Germanic languages from the oldest times up to the present day. Whereas most of the traditional presentations of Nordic language history are confined to individual languages and often concentrate on purely linguistic data, the present work covers the history of all Nordic languages in its totality, embedded in a broad culture-historical context. The Nordic languages are described both individually and in their mutual dependence as well as in relation to the neighboring non-Nordic languages. The handbook is not tied to a particular methodology, but keeps in principle to a pronounced methodological pluralism, encompassing all aspects of actual methodology. Moreover it combines diachronic with synchronic-systematic aspects, longitudinal sections with cross-sections (periods such as Old Norse, transition from Old Norse to Early Modern Nordic, Early Modern Nordic 1550-1800 and so on). The description of Nordic language history is built upon a comprehensive collection of linguistic data; it consists of more than 200 articles, written by a multitude of authors from Scandinavian and German and English speaking countries. The organization of the handbook combines a central part on the detailed chronological developments and some chapters of a more general character: chapters on theory and methodology in the beginning, and on overlapping spatio-temporal topics in the end.

Ajzen lcek. Attitudes, Personality, and Behavior. Berkshire, UK ; New York: Open University Press ; McGraw-Hill; 2005.
Резюме:
McNeill D. Gesture and Thought. Chicago: University of Chicago Press; 2005.
Резюме:
Kłoskowska A. Kultury narodowe u korzeni. 2nd изд. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2005. 469, [1] p.
Bibliogr. s. 431-452. - Streszcz., spis treści ang. - Indeksy
Резюме:
Even-Zohar I. Papers in Culture Research [Интернет]. Tel Aviv: The Porter Chair of Semiotics, Tel Aviv University; 2005 [цитиран 02.04.2015.AD]. http://www.tau.ac.il/~itamarez/works/books/EZ-CR-2005_2010.pdf
Резюме:
Guy J-C. Les Apophtegmes des Pères. Collection systématique. Sources chrétiennes. Paris: Ed. du Cerf; 2005. 470 p.
Chapitres XVII - XXI. introd., texte critique, trad., et notes par Jean-Claude Guy
Резюме:
Мадлевская Е. Пасха, светлое Христово Воскресенье. Русская мифология.Энциклопедия. Москва: Мидгард, Эксмо; 2005. 747 p.
Резюме:
Резюме:
Kostov K. Die Partizipien Perfekt Aktiv der bulgarischen Verben des Sehens und als Vorbild zur Schaffung des neuen Substantivs dikhlo mit zwei Bedeutungen 1. „Spiegel“ und 2. „Laterne“ im Balkanzigeunerischen. В: Стоянова Ю, Дачева Г, Павлова Н, Михайлова Н, Миланов В. Littera Scripta Manet. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Васила Радева. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски"; 2005. с-ци 89–95.
Резюме:
Schubert G. Sprache, Identität, Sprachwechsel. В: Стоянова Ю, Дачева Г, Павлова Н, Михайлова Н, Миланов В. Littera Scripta Manet. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Васила Радева. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски"; 2005. с-ци 96–107.
Резюме:
Клепикова ГП. Из болгарской диалектной лексики: страндж. 'гугла, гугул/кукул' и под. В: Стоянова Ю, Дачева Г, Павлова Н, Михайлова Н, Миланов В. Littera Scripta Manet. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Васила Радева. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски"; 2005. с-ци 108–117.
Резюме:
Лешбер К. Нови тенденции в ареалната лингвистика: методи и резултати. В: Стоянова Ю, Дачева Г, Михайлова Н, Миланов В. Littera Scripta Manet. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Васила Радева. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски"; 2005. с-ци 116-125.
Резюме:
Попов Г. Езикови аспекти на старобългарския акростих. В Езиковедски приноси в чест на чл.-кор. проф. Михаил Виденов. По случай неговата 65-годишнина. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”; 2005. с-ци 575–585.
Резюме:
Попов Г. За една предполагаема химнографска творба на Климент Охридски (Канон за св. Симеон Богоприимец). В Нѣстъ оученикъ надъ оучителемь своимь. Сборник в чест на Иван Добрев, член-кореспондент на БАН и учител. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски"; 2005. с-ци 288–301.
Резюме:
Ajzen lcek, Fishbein M. The influence of attitudes on behavior. В: Albarracin D, Johnson BT, Zanna MP. The Handbook of Attitudes. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum; 2005. с-ци 173–221.
Резюме:
Gallois C, Ogay T, Giles H. Communication accommodation theory : A look back and a look ahead. В: Gudykuns W. Theorizing about Intercultural Communication. Thousand Oaks, C: Sage; 2005. с-ци 121–148.
Резюме:
Garrett P, Mattheier K, Trudgill P. Attitude measurements. В: Ammon U, Dittmar N. Sociolinguistics : An International Handbook of the Science of Language and Society. 2nd изд Berlin; New York: Walter de Gruyter; 2005. с-ци 1251–1260.
Резюме:
Krosnick JA, Krosnick JA, Judd CM, Wittenbrink B. The measurement of attitudes. В: Albarracin D, Johnson BT, Zanna MP. The Handbook of Attitudes. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum; 2005. с-ци 21–76.
Резюме:
Vandermeeren S. Research on language attitudes. В: Ammon U, Dittmar N, Mattheier KJ, Trudgill P. Sociolinguistics. An International Handbook of the Science of Language and Society. 2nd изд Berlin ; New York: Walter de Gruyter; 2005. с-ци 1318–1332.
Резюме:
Ефтимова А. Опит за партитурно описание на мултимодалната комуникаци. В Езиковедски приноси в чест на чл.-кор. проф. Михаил Виденов. Университетско издателство „Свв. Кирил и Методий“ ; Международно социолингвистическо дружество; 2005. с-ци 379 – 388.
Резюме:
Ефтимова А. Опит за партитурно описание на мултимодалната комуникация. В Езиковедски приноси в чест на чл.-кор. проф. Михаил Виденов. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" ; Международно социолингвистическо дружество; 2005. с-ци 379–389.
Резюме:
Ницолова P. За значението на предложните съчетания в българското изречение. В: Коева С. Аргументна структура : Проблеми на простото и сложното изречение. София: Сема РШ; 2005. с-ци 141–152.
Резюме:
Исса К. От аргото на зидаря до професиолекта на архитектите. В: Цанков К, Петкова А, Георгиев С, Гецов А. Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев По случай неговата 70-годишнина. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“; 2005. с-ци 261 – 267.
Резюме:
Even-Zohar I. Polysystem Theory (Revised). В: Even-Zohar I. Papers and Cultural Research [Интернет]. Tel Aviv: The Porter Chair of Semiotics, Tel Aviv University; 2005 [цитиран 02.04.2015.AD]. с-ци 38–48. http://www.tau.ac.il/~itamarez/works/books/EZ-CR-2005_2010.pdf
Резюме:
Мусакова Е. Читателят и изследователят на Добрейшовото евангелие. В Културните текстове на миналото. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски"; 2005. с-ци 186–195.
Материали от Юбилейната международна научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов. Велико Търново, 29–31 октомври 2003.
Резюме:
Кирова М. Как се появява „родът“ или Gender като библейски ф/акт. В: Стефанов В, Тишева Й, Божанкова Р. Как с думи се правят светове. София: Универитетско издателство „Св. Климент Охридски“; 2005. с-ци 18-29.
Резюме:
Стефанов В. Отвъдното (Копнежи и страсти на модернизма). В: Стефанов В, Тишева Й, Божанкова Р. Как с думи се правят светове. София: Университетско издание „Св. Климент Охридски“; 2005. с-ци 30-38.
Резюме:
Камбуров Д. Спорът между факултетите в „История“ на Вапцаров (дискусия върху дискурсите). В: Стефанов В, Тишева Й, Божанкова Р. Как с думи се правят светове. София: Университетско издание „Св. Климент Охридски“; 2005. с-ци 39-53.
Резюме:
Камбуров Д. Спорът между факултетите в „История“ на Вапцаров (дискусия върху дискурсите). В: Стефанов В, Тишева Й, Божанкова Р. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“; 2005. с-ци 39-53.
Резюме:
Борисова Б. Пророчеството. В: Стефанов В, Тишева Й, Божанкова Р. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“; 2005. с-ци 63-70.
Резюме:
Енчева И. Паралелните светове, които създаваме, или за разказите „Мишка“ на Петко Ю. Тодоров и А. Г. Матош. В: Стефанов В, Тишева Й, Божанкова Р. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“; 2005. с-ци 71-77.
Резюме:
Лукова К. Г. П. Стаматов – митологии на вампирското. В: Стефанов В, Тишева Й, Божанкова Р. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“; 2005. с-ци 78-88.
Резюме:
Манчева Д. Историческият свят на българската модернистична драма в контекста на европейския символизъм. В: Стефанов В, Тишева Й, Божанкова Р. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“; 2005. с-ци 100-109.
Резюме:
Александрова И. Да откажеш на символа (Отношенията на света в поезията на Атанас Далчев). В: Стефанов В, Тишева Й, Божанкова Р. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“; 2005. с-ци 110-114.
Резюме:
Йорданова К. Конструиране на субекта при Багряна. В: Стефанов В, Тишева Й, Божанкова Р. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“; 2005. с-ци 115-123.
Резюме:
Димчева Р. Как да се пресътвори един затлачен в думите свят? Сценарият на Радой Ралин „Аз съм Левски“ (1971-1974). В: Стефанов В, Тишева Й, Божанкова Р. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“; 2005. с-ци 124-132.
Резюме:
Ангелова-Дамянова С. Пространството на жените („Аз, Анна Комнина“ от Вера Мутафчиева). В: Стефанов В, Тишева Й, Божанкова Р. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“; 2005. с-ци 133-139.
Резюме:
Вачева А. Ословесяване на изчезналата година – за множествеността на историята. В: Стефанов В, Тишева Й, Божанкова Р. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“; 2005. с-ци 140-154.
Резюме:
Личева А. Картографиране с думи. В: Стефанов В, Тишева Й, Божанкова Р. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“; 2005. с-ци 155-161.
Резюме:
Неделчев М. Говорещи и представяюи се у/в поезията на Биньо Иванов. В: Стефанов В, Тишева Й, Божанкова Р. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“; 2005. с-ци 162-169.
Резюме:
Младенова М. Маркери на съвременен български литературоведкски дискурс. В: Стефанов В, Тишева Й, Божанкова Р. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“; 2005. с-ци 170-179.
Резюме:
Хубенова Ц. Литературните Пигмалиони. В: Стефанов В, Тишева Й, Божанкова Р. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“; 2005. с-ци 188-212.
Резюме:
Станкова З. Как с думи се градят и рушат светове, или: Защо Едип и Хамлет не могат да разказват?. В: Стефанов В, Тишева Й, Божанкова Р. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“; 2005. с-ци 213-220.
Резюме:
Чавдарова Д. Как руската литература твори реалност – история и перспективи. В: Стефанов В, Тишева Й, Божанкова Р. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“; 2005. с-ци 221-234.
Резюме:
Маврова А. Името на персонажа и персонажът на името в „От ума си тегли“ на А. С. Грибоедов. В: Стефанов В, Тишева Й, Божанкова Р. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“; 2005. с-ци 235-242.
Резюме:
Бальова П. Измеренията на прекрасното в цикъла „Стихове за Прекрасната дама“ на Александър Блок. В: Стефанов В, Тишева Й, Божанкова Р. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“; 2005. с-ци 243-249.
Резюме:
Дамянова И. Имажинизмът на Сергей Есенин. В: Стефанов В, Тишева Й, Божанкова Р. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“; 2005. с-ци 250-262.
Резюме:
Радулова Н. Ослепени от слънцето: изричане на меланхолията в един текст на Марина Цветаева. В: Стефанов В, Тишева Й, Божанкова Р. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“; 2005. с-ци 263-271.
Резюме:
Паскалева З. Промяната в света и краят на съществуването. Поглед към романа на Михаил Булгаков „Бялата гвардия“. В: Стефанов В, Тишева Й, Божанкова Р. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“; 2005. с-ци 272-290.
Резюме:
Георгиев Т. Светът в една дума, или есе за цървула. В: Стефанов В, Тишева Й, Божанкова Р. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“; 2005. с-ци 291-302.
Резюме:
Иванова Г. Романът „Кутия за писане“ и писането на Павич. В: Стефанов В, Тишева Й, Божанкова Р. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“; 2005. с-ци 315-321.
Резюме:
Михайлова-Сталянова Н, Генев-Пухалева И. Езиковата картина на любовта в българския и полския език. В: Стефанов В, Тишева Й, Божанкова Р. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“; 2005. с-ци 322-328.
Резюме:
Костова Г. За дрехите на една идеология. В: Стефанов В, Тишева Й, Божанкова Р. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“; 2005. с-ци 329-337.
Резюме:
Пенчева А. Чистачката-демиург, или Всеки автор ли е бог(оравен). В: Стефанов В, Тишева Й, Божанкова Р. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“; 2005. с-ци 338-348.
Резюме:
Гергова Т. Възможности на проповядващото слово в текстовете на Артур Кьослер. В: Стефанов В, Тишева Й, Божанкова Р. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“; 2005. с-ци 349-361.
Резюме:
Кожухарова С. Светът на испанската поезия в българските антологии през социалистическия период. В: Стефанов В, Тишева Й, Божанкова Р. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“; 2005. с-ци 362-373.
Резюме:
Люцканов Й. Как с думите се правят светове. В: Стефанов В, Тишева Й, Божанкова Р. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“; 2005. с-ци 374-383.
Резюме:
Исса К. Остиновата теория на речевите актове към българската езикова среда. В: Стефанов В, Тишева Й, Божанкова Р. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“; 2005. с-ци 384-392.
Резюме:
Янков Л. Теорията на игрите и семантиката на естествения език. В: Стефанов В, Тишева Й, Божанкова Р. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“; 2005. с-ци 393-399.
Резюме:
Ликоманова И. Различни думи – различни светове. В: Стефанов В, Тишева Й, Божанкова Р. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“; 2005. с-ци 400-406.
Резюме:
Метева Е. Препредадената реч – среща на два свята. В: Стефанов В, Тишева Й, Божанкова Р. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“; 2005. с-ци 407-416.
Резюме:
Пацева М. Език и емоции: експериментално изследване. В: Стефанов В, Тишева Й, Божанкова Р. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“; 2005. с-ци 417-427.
Резюме:
Мавродиева И. Метаморфозите на реториката (дума – реторична фигура – текст – мултимедия). В: Стефанов В, Тишева Й, Божанкова Р. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“; 2005. с-ци 428-434.
Резюме:
Ласкова Л. Едно интервю. Комуникативни стратегии и джендър. В: Стефанов В, Тишева Й, Божанкова Р. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“; 2005. с-ци 434-446.
Резюме:
Резюме:
Кирова Л. Чатът – реланост, сътворяваща се от текст. В: Стефанов В, Тишева Й, Божанкова Р. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“; 2005. с-ци 454-465.
Резюме:
Ангелова Т. Може ли ученикът да създава с думи светове?. В: Стефанов В, Тишева Й, Божанкова Р. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“; 2005. с-ци 466-472.
Резюме:
Александрова Р. Нови аспекти в тълкуването на връзката между есе и интуиция. В: Стефанов В, Тишева Й, Божанкова Р. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“; 2005. с-ци 473-484.
Резюме:
Ефтимова А. Обучаваща стратегия за „усвояване“ на чужди езици и чужди светове. В: Стефанов В, Тишева Й, Божанкова Р. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“; 2005. с-ци 485-494.
Резюме:
Петрова К. Граматичната картина на света като част от езиковото съзнание на личността. В: Стефанов В, Тишева Й, Божанкова Р. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“; 2005. с-ци 495-503.
Резюме:
Баракова П. Човек – семантични и граматични аспекти. В: Стефанов В, Тишева Й, Божанкова Р. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“; 2005. с-ци 504-510.
Резюме:
Слуцка А. Променливо я и ятов преглас – реализации в изговорната практика в българските електронни медии. В: Стефанов В, Тишева Й, Божанкова Р. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“; 2005. с-ци 511-517.
Резюме:
Кукова Х. Съставните топоними в българския език. В: Стефанов В, Тишева Й, Божанкова Р. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“; 2005. с-ци 518-526.
Резюме:
Гаравалова И. Степен на натуралност на местоименната система в съвременния български език. В: Стефанов В, Тишева Й, Божанкова Р. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“; 2005. с-ци 527-542.
Резюме:
Лъскова В. Влиза показателното местоимение в състава на именната фраза в българския език?. В: Стефанов В, Тишева Й, Божанкова Р. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“; 2005. с-ци 543-550.
Резюме:
Петрова Г. Синтактични ограничения на рефлексива си. В: Стефанов В, Тишева Й, Божанкова Р. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“; 2005. с-ци 551-556.
Резюме:
Алексова К. Специфика на адмиративните употреби в трите глаголни лица. В: Стефанов В, Тишева Й, Божанкова Р. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“; 2005. с-ци 557-567.
Резюме:
Резюме:
Атанасова А. Функциониране на глаголните видове в аорист. В: Стефанов В, Тишева Й, Божанкова Р. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“; 2005. с-ци 577-584.
Резюме:
Атанасов А. Залогова характеристика на безличните предикати в СБЕ. В: Стефанов В, Тишева Й, Божанкова Р. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“; 2005. с-ци 585-594.
Резюме:
Тишева Й, Шопов Р. Езикови модели за означаване на всекидневното пространство на града. В: Стефанов В, Тишева Й, Божанкова Р. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“; 2005. с-ци 594-615.
Резюме:
Rév I. Underground. В Retroactive Justice: Prehistory of Post-Communism. Stanford : Stanford University Press; 2005.
Резюме:
Poggi I. Towards the alphabet and the lexicon of gesture, gaze and touch [Интернет]. Konferenzmaterialienzur FG "Embodied communication in humans and machines". Bielefeld: ZIF; 2005. http://www.semioticon.com/virtuals/talks/geyboui41.pdf
Резюме:
Крейчи П. Българската фразеология има нов речник. Българска реч. 2005;11(2):67–69.
Отзив за: Нанова, Ана. Фразеологичен синонимен речник на българския език. София: „Хейзъл“, 2005, 1389 с.
Резюме:
Митринов Г. За компетентността в научните публикации. Българска реч. 2005;11(3):85–89.
По повод статията на Нено Неделчев „Лексикални особености в говора на българите католици от гр. Белене“. В: Сборник Лингвистични студии. Велико Търново, 1994.
Резюме:
Холиолчев Х. За някои роднински наименования в българския език. Българска реч. 2005;11(1):54–61.
За думите чичо, леля, стрина/стринка, тета/тетка, чинка, нана/нанка, вуйчо и др.
Резюме:
Стоянова Ю. Най-сериозно за игрите. Българска реч. 2005;11(2):70–73.
 Отзив за: Любенова, Илка. Възможности за ранното чуждоезиково обучение (английски и руски). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2004.
Резюме:
Резюме:
Резюме:
Карагьозова С. Пространството във фразеологизмите за емоции (към проблема за езиковата картина на света). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2005;30(3):23–29.
Резюме:

The naive picture of space and the generally accepted present-day scientific understanding of the problem show considerable similarity as demonstrated by a comparison of a limited group of linguistic items,phraseological units expressing emotions (including somatisms) in Bulgarian and Polish: сърцето ми се свива, клюмвам глава, krecic nosa na cos etc. The ‘physical portrait’ of space revealed in those phraseological units is made up of features accepted as prototypical in modern science: movement and its forms, variability and stability, metric properties. Nevertheless, the two languages conceptualize the common experience of the two nations in a different way depending on their structural properties. Language has a leading role in shaping the concept of space.

Резюме:

The article deals with the establishment and the functioning of the plant nomenclature in Czech and in other Slavic languages.

Резюме:

The article deals in a contrastive perspective with the imperfect in Bulgarian and Contemporary Greek. Special attention is paid to the interaction between aspectuality, modality and temporality.

Петков М. Старонемски и старобългарски лични имена на -mar/-мер. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2005;30(2):26–40.
Резюме:

Der Artikel setzt sich zum Ziel, die althochdeutschen und die altbulgarischen proprialen Komposita, in denen das Namenelement ahd. -mār/abulg. -měrъ als Hinterglied fungiert, einer komparativen Analyse zu unterziehen. Als Wortart ist dieses Namenelement ein Adjektiv. Es lassen sich folgende Wortbildungstypen unterscheiden: Gemeinsam für beide Namensysteme sind die Strukturen Substantiv + Adjektiv, Adjektiv + Adjektiv und Verbalstamm + Adjektiv. Nur für das Ahd. typisch ist Adverb + Adjektiv, nur altbulgarisch ist Präposition + Adjektiv. Die Semantik der Vorderglieder, die in Verbindung mit -mar/-mer auftreten, ist mannigfaltig. Gemeinsam für beide Sprachen sind Namenglieder, die zu den semantischen Gruppen „Krieg“ und „Mensch“ gehören. Die Bedeutungssphären „Recht“, „Religion“, „Farben“ und „Natur“ sind nur in ahd. Vordergliedern zu belegen.

Томанова В. Мерните единици в китайския език (в съпоставка с българския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2005;30(1):22–31.
Резюме:

In this publication a specific part of speech in Chinese is considered, the so-called measurement units or classifiers. We are going to make an attempt for juxtaposition with the quantifiers in Bulgarian, because of the necessity of more accurate translation between the two languages (Chinese and Bulgarian), which will also be helpful for the Bulgarians learning Chinese.

Резюме:
Резюме:
Христова И. Десет години без Петър Илчев. Palaeobulgarica / Старобългаристика. 2005;29:107–110.
Резюме:
Попова-Велева И. В памет на Елизавета А. Реферовская (1907–2004). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2005;30(3):158–159.
Резюме:
Попова-Велева И. В памет на Владимир Г. Гак (1924–2004). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2005;ХХХ(2):159–163.
Резюме:
Дейкова Х. Библиография на трудовете на Тодор Тодоров. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2005;30(2):164–170.
Резюме:
Железарова Р. Съдържание на годишнина ХХХ (2005) на списание Съпоставително езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2005;30(3):160–164.
Резюме:
Аврамова Ц. Международна конференция по словообразуване в Братислава. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2005;30(2):155–159.
Резюме:
Воборжил Л. Конференция славистов в польском Вроцлаве. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2005;30(3):154–157.
Резюме:
Колева К. Международната комисия за славянски книжовни езици заседава в Шуменския университет. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2005;30(3):152–154.
Резюме:
Солнцева-Накова Е. Десета юбилейна българо-полска славистична конференция. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2005;30(1):199–201.
Резюме:
Солнцева-Накова Е. Конференция Лексикология, фразеология и лексикография в памет на Кети Анкова-Ничева. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2005;30(1):198–199.
Резюме:
Янкова Д. Симпозиум и нова асоциация по американистика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2005;ХХХ(1):201–202.
Резюме:
Попов Г. Богоѣвление ти поѭще Христе славим (Старобългарски Канон за Богоявление). Старобългарска литература. 2005;33-34:13–63.
Филологически изследвания в чест на Климентина Иванова за нейната 65-годишнина
Резюме:
Влахова Р. Структурна и семантична характеристика на някои префигирани глаголи в съвременния български език. Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Slavic Studies. 2005;88:5–28.
Резюме:
Гадомский А. Теолингвистика: история вопроса. Ученые записки Таврического Национального университета им. В.И. Вернадского. Филология [Интернет]. 2005 [цитиран 20.10.2014AD];18 (57):16–25. http://sn-philolsocom.crimea.edu/arhiv/2005/uch_18_1fn/gadomskiy_3.pdf
Резюме: