Skip to content Skip to navigation
Стоянов И. История на българското Възраждане. История и култура Велико Търново: Абагар; 1999.
Резюме на английски език.
Резюме:

Изследвани са най-важните въпроси на Историята на Българското възраждане, като се отчита съвременното състояние на научните изследвания. Особено внимание е отделено на периодизацията и същността на Българското възраждане – на това, което го сближава и различава от Ренесанса, Просвещението и Революционния преврат в Западна Европа, на икономическите промени в българските земи, на изграждането на новата социална структура на обществото, на идейните основи на възрожденския процес и на формирането на българската нация.

Резюме:

Тази книга, издадена в края на миналия век, е настолно четиво на българските археолози през настоящия. Тя съдържа научните изследвания на братя Шкорпил за многобройните могили по българските земи.

Чанева-Дечевска Н. Раннохристиянската архитектура в България IV–VI в. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски"; 1999. 345 p.
Резюме:

Пръв обобщаващ труд върху раннохристиянските паметници от периода на прехода от Късната античност към Ранното средновековие. В помощ на читателя са богата библиография, планове, схеми и фотографии на по-важните църковни сгради.

Резюме:

Речникът съдържа около 1 200 думи, значения и изрази, които се съпровождат от тълкуване, стилистична оценка, примери за тяхната употреба в текст и около 150 абревиатури, употребявани през последните шест години.

Резюме:

Речникът включва 5 360 статии на чужди думи и изрази, на някои собствени имена и съкращения и на думи и словосъчетания, в чийто състав е налице чужд компонент.

Вътов В. Малък синонимен речник на българския език. Учебен полилексикон. Велико Търново: Слово; 1999.
Резюме:

Включва в словника си почти 7 500 езикови единици, от които около 6 500 са лексеми и към 1 000 са фраземи.

Резюме:

Синонимният речник е тълковен. Значението на всеки синоним е разгледано и обяснено в семантичен, стилистичен и експресивен план. За целта е използван богат илюстративен материал от българската художествена литература.

Резюме:

Съдържа кратък очерк за българската лингвистична терминология и речник на утвърдените в нашата учебна литература около 750 лингвистични термини. Речникът има не само тълковен, но в по-голяма степен и по-общ справочен характер, което го прави ценен езиковедски справочник както за преподаватели-българисти и слависти, така и за техните студенти.

Резюме:

Пеласгите са основа на най-древно предгръцко население, което е обитавало още през неолита (6 000 - 2 600 г. пр. н. е.) и ранния бронз централните части на Балканския полуостров, главно централна и южна Гърция, западна Мала Азия и Егейските острови.
Етногенезата на балканските народи, включително и на Пеласгите е голяма загадка. Затова и литературата за тях е оскъдна, изказаните становища са често противоречиви. Археологическите данни са крайно недостатъчни, а на преданията почти не се вярва: в Омировата „Одисея", например се казва, че на остров Крит са живели пет народа - етеокрити, пеласги, кидноници, ахейци и дорийци.
През последните четири десетилетия редица открития в археологията и особено в палеолингвистиката, в това число и палеобалканистиката, като например дешифрирането на хетски език, на критско-микенската линеарна писменост Б, на етруския език и др. способствуваха за откриването и реконструирането на предгръцкия (пеласгийски) език от акад. Владимир Георгиев и школата му.

В дълги и сложни културни сблъсъци и взаимни влияния с други народи и племена пеласгите са формирали без съмнение своя собствена култура, която е оставила следи в минойската и микенската култура, в античните култури на Гърция и Рим, а оттук и в европейската цивилизация. Книгата е нов прочит на онова, което е писано за пеласгите до сега.

Резюме:

This translation of the German edition first published in 1970, introduces the standard text on the comparative-historical method to an English-speaking audience. After surveying the general principles of diachronic-comparative linguistics, the book uses these principles to analyze the phonological and morphological structure of the Indo-European language group. Each section of the book has a detailed bibliography, so readers can progress from the general overview to a more in-depth examination of particular topics.

Ferber M. A dictionary of literary symbols. Cambridge: Cambridge University Press; 1999. 275 p.
Показалец на авторите с. 249–258Библиогр. с. 259–263
Резюме:

This is the first dictionary of symbols to be based on literature, rather than 'universal' psychological archetypes, myths, or esoterica. Michael Ferber has assembled nearly two hundred entries clearly explaining and illustrating the literary symbols that we all encounter (such as swan, rose, moon, gold), along with hundreds of cross-references and quotations. The Dictionary concentrates on English literature, but its entries range widely from the Bible and classical authors to the twentieth century, taking in American and European literatures. Its informed style and rich references will make this book an essential tool not only for literary and classical scholars, but for all students of literature.

Алексеев АА. Текстология славянской библии [Интернет]. Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин; 1999 [цитиран 18.05.2014AD]. http://krotov.info/library/01_a/le/kseev.htm
Резюме:

Славянская библейская филология занимается изучением истории возникновения и бытования текстов Св. Писания у славян средневековья.У многих народов Св. Писание оказалось первым письменным текстом, с его появлением связано создание алфавита, принципов письма, первых переводческих опытов, а также социальных институтов, заботившихся о распространении грамотности, создании необходимых книжных фондов. Историкокультурное значение момента перехода от бесписьменной культуры к письменной чрезвычайно велико, ибо тут для каждого народа проходит граница между доисторический периодом и историческим.

Стоянов К. Обществените промени (1989-1996) и вестникарският език. София: Международно социолингвистическо дружество; 1999. 318 p.
Резюме:
Гаврилова Р. Колелото на живота. Всекидневието на българския възрожденски град. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски"; 1999. 451 p.
Съдържа и Речник на чуждите, диалектните и архаичните думи и изрази
Резюме:
Резюме:
Резюме:
Benjamin W. The Arcades Project. Harvard: Harvard University Press; 1999.
Резюме:
Балчев В. Родопската Света гора и Перущинският манастир “Св. Св. Теодор Стратилат и Теодор Тирон”. В: Дроснева Е. Перущица – гласове от миналото, настоящето и бъдещето. Пловдив: Народна библиотека „Иван Вазов“; 1999. с-ци 19–29.
Резюме:
Giles H, Wadleigh PMark. Accommodating nonverbally. В: Guerrero LK, DeVito JA, Hecht ML. The Nonverbal Communication Reader : Classic and Contemporary Readings. 2nd изд Prospect Heights, IL: Waveland Press; 1999. с-ци 425–436.
Резюме:
Hess U, Philippot P, Blairy S. Mimicry: Fact and fiction. В: Philippot P, Feldman RS, Coats EJ. The Social Context of Nonverbal Behavior. New York: Cambridge University Press; 1999. с-ци 213–241.
Резюме:
Резюме:
Пашов П. Българският правопис. Българска реч. 1999;5(1):11–16.
 1. Значението на речевата култура. 2 Грешки при писане на съгласни в края на думата. 3. Писане и изговор на двойни съгласни
Резюме:
Брезински С. Два текста от Ново село, Видинско. Българска реч. 1999;5(2–3):50.
Записал Стефан Брезински.
Резюме:
Костадинова П. Делия. Българска реч. 1999;5(4):38–42.
Резюме:
Резюме:
Резюме:
Здравков Г. Недовидяното. Българска реч. 1999;5(2–3):59–60.
Резюме:
Резюме:
Алмалех М. Семантика и синтаксис на словосъчетание от две съществителни в иврит и български „родителна относба“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 1999;24(4):5–30.
Резюме:

This is a study of Bulgarian and Hebrew Noun + Noun constructions, where the two nouns are not connected by a preposition, cf. Bulg. чаша вода, чаша коняк, кола дърва, филия хляб, батарея бутилки, снага топола, майка героиня, професор Петров, професор Петрова. s to Bulgarian, this is a philosophical question of deciding which of the two „zeroes“ is stronger. The author analyzes the problem with the help of his own concepts of „semantic government“, „semantic apposition“, „strong and weak apposition“ and considering semantic roles and syntactic functions. A contrastive classification of the phrases is offered, based on individual semantics and on the relationship between semantics and syntax.

Резюме:

The aim of the article is to discuss the lexico-syntactic means of expressing the modal meaning of possibility in three Slavic languages: Bulgarian, Russian and Polish.

Резюме:

The article examines the structural and prosodic characteristics of Bulgarian and Russian compound words containing international components.

Стоянова Ю. Интернационализация на словашкия и българския речников език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 1999;24(2–3):24–33.
Резюме:

The concept and the term internationalism are presented as a term of synchronic linguistics, relevant to the typological and contrastive analysis of languages, while the concept of a loanword is mainly functional in historical lexicology. The interpretation of the morphological and wordformative aspects of the word require a relativization of the synchrony/diachrony dichotomy.

Резюме:

The article deals with Serbo-Croatian and Bulgarian journalese phraseology. Its main part is dedicated to problems of the semantic classification of set phrases from a three month file (January-April 1995) of the newspapers 24 chasa and Politika. Some aspects of the functional analysis of journalese phraseology are discussed with special attention to homonymy of phraseological units as well as to the defectivity of nouns, adjectives and verbs as their components

Червоножко В. Ироничните устойчиви сравнения в българския и украинския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 1999;24(2–3):13–23.
Резюме:

В статье сопоставляются ироничные устойчивые сравнения в болгарском и украинском языках, дается характеристика таким сравнениям как языковому явлению. Описываются структурные группы рассматриваемого типа украинских и болгарских сравнений, особенности их предметной сочетаемости, источники экспрессивности этих сравнений, семантические процессы, которые наблюдаются в них. Приводится подробная классификация источников конкретных образов украинских и болгарских устойчивых сравнений, содержащихся в сравнительной части, указываются различия и параллели в построении этих образов в двух языках.

Pavlikianov C. The Slavic Lingual Presence in the Docheiariou Monastery. Palaeobulgarica / Старобългаристика. 1999;23(4):41–58.
Резюме:
Резюме:
Резюме:
Резюме:
Иванова К. Успение Методиево. Palaeobulgarica / Старобългаристика. 1999;23(4):7–24.
Резюме:
Пенкова Б. Школата „Елка Бакалова“. Palaeobulgarica / Старобългаристика. 1999;23:104–111.
Резюме:
Резюме:
Резюме:
Парашкевов Б. Декомпозицията като похват при заемането на немски сложни думи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 1999;24(1):26–33.
Резюме:

Gegenstand der Untersuchung ist die gelegentlich vorkommende Kürzung von deutschen Zusammensetzungen bei ihrer Übernahme ins Bulgarische. Erläutert werden die Begriffe Isolierungen und Fragmentierungen als Unterarten der sog. Kopf- und Schwanzwörter. Die Aufdeckung der deutschen Vorlagen von Lehnwörtern wie абрихт, анцуг, блинт, винт,герб, хутпак, щрайх wäre ein Unterpfand dafür, dass die sie betreffende etymologische Information in Nachschlagewerken korrekt sein wird. Erst dann würde man beispielsweise das typographische Fachwort блинт nicht naiverweise auf dt. blind, sondern auf dt. Blinddruck zurückführen.

Монова И. Съдържание на годишнина ХХІV (1999) на списание Съпоставително езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 1999;24(4):147–151.
Резюме:
Вачкова К. Научен форум с актуално обществено значение. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 1999;24(1):175–176.
Резюме:
Брезински С. Системата на съвременните български сказуеми. Годишник на Софийския университет. Факултет по славянски филологии. 1999;87(1. Езикознание):5–34.
Резюме:
Стоева Т. Частотность и структурные характеристики слогов в болгарском и русском языках. Годишник на Софийския университет. Факултет по славянски филологии. 1999;87(1. Езикознание):35–56.
Резюме:
Кирова Л. Някои психолингвистични характеристики на механизма на грешките при семантизация на руски думи от българи. Годишник на Софийския университет. Факултет по славянски филологии. 1999;87(1. Езикознание):57–125.
Резюме:
Резюме:
Резюме:
Колев К. Димитър Цончев Минчев: н.с.І ст., директор на Народния археологически музей в Пловдив. В: ГАМПл, Кн. ІХ. Пловдив: АМПл, 1999, 5-23. Годишник на Археологическия музей – Пловдив. Пловдив: Археологически музей – Пловдив; 1999;9:5–23.
Резюме:
Chappell EA. Open-Air Museums: Architectural History for the Muses. The Journal of the Society of Architectural Historians . 1999;58(3).
Резюме:
Nivre J. Transcription Standard. Version 6.2. Göteborg: Göteborg University. Department of Linguistics; 1999.
Резюме:
Nivre J. Modifierad Standard - Ortografi (MSO) Version 6. Göteborg: Göteborg University, Department of Linguistics; 1999.
Резюме:
Brigaudiot M, Morgenstern A. The Self as Other. Own name, other name, second and thirs person pronouns as designators for self by French speaking children.. Poster presented at the VIIIth International congress for the study of Child Language, San Sebastian, 12 – 16 July, 1999. International Association for the Study of Child Language; 1999.
Резюме:

 .