Skip to content Skip to navigation
Homans G. Social Behaviour: Its Elementary Forms. 2, revisednd изд. New York: Harcourt Brace Jovanovich; 1974.
Резюме:
Леонидова М, Кошелев А. Българо-руски фразеологичен речник. София ; Москва: Наука и изкуство ; Руски език; 1974.
Резюме:
Хаджийски И. Бит и душевност на нашия народ. Съчинения в два тома. София: Български писател ; 1974.
Резюме:
Trudgill P. The Social Differentiation of English in Norwich. Cambridge studies in linguistics. Cambridge: Cambridge University Press; 1974. 211 p.
Резюме:
Mees L. Bio-bibliographia franciscana neerlandico ante seculum XVI. Bio-bibliographia Franciscana Neerlandica. Nieuwkoop: Hes & De Graff Pub; 1974.
Резюме:
Резюме:
Ohala JJ. Phonetic explanation in phonology. В: Bruck RAFox A, LaGaly MW. Papers from the parasession on natural phonology. Chicago: Chicago Linguistic Society; 1974. с-ци 251–274.
Резюме:
Селимски Л. Българската диалектна фонемна промяна è> ù. В В памет на проф. д-р Ст. Стойков. Езиковедски изследвания. София: БАН; 1974.
Резюме:
Petot P, Timbal C. Jacques d'Ableiges. В Histoire littéraire de la France. Academie des Inscriptions et Belles-Lettres; 1974. с-ци 183–334.
T. 40. Suite du XIVe siècle
Резюме:
Благоев Д. Христо Ботев като поет и журналист. В: Марков Г. Литературнокритически статии. София: Български писател; 1974.
Първа публикация: Ново време, г. I, кн. 8, октомври 1897 г.
Резюме:
Благоев Д. Христо Ботев пред съда на „естетичните. В: Марков Г. Литературнокритически статии. София: Български писател; 1974. с-ци 147-149.
Първа публикация: Ден, г. I, кн. 9-10, септември и октомври 1891 г.
Резюме:
Резюме:
Bossuat R. Raúl de Presles. Histoire littéraire de la France. 1974;40:113–186.
Резюме: