Skip to content Skip to navigation
Георгиев ВИ. Предгръцко езикознание. София: Софийски университет; 1945.
Резюме:
Константинов К. В Румъния. В Български писатели в Югославия и Румъния. София: Дирекция на народната култура; 1945. с-ци 57–69.
Резюме: