Skip to content Skip to navigation

Old Bulgarian

Наблюдение върху членните форми в българския език през призмата на маркираността

Целта на настоящия текст е да се представят базисни наблюдения относно образуването на членната форма в историята на българския език. Ще се направи опит да се разгледа появата на категорията определителеност/неопределителеност чрез теория на граматическите опозиции. По този начин ще бъдe изложено мнение за наличието и/или отсъствието на маркираност в историческия развой на дадената категория.

Lunt, H.G. авт, 1977. {"Limitations} of Old Church Slavonic in representing Greek". В B. M. Metzger, ред The Early Versions of the New Testament: Their {Origin,Transmission} and Limitations. Oxford: Clarendon Press, с-ци 431–442.
Subscribe to Old Bulgarian