Skip to content Skip to navigation

Нови книги в библиотека „Филологии“ (27 януари - 02 февруари 2015 г.)

Василева, Боряна. 2014. Нищо лично. София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски" (УБ каталог)

Видоески, Божидар. 2013. Прилози за развојот на македонистичката лингвистика. Скопjе : МАНУ (УБ каталог)

Вълканова, Веселина. 2014. Дизайн на книгата : Комуникационни и композиционни парадигми на традиционните и модерните типографски стилове. София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски" (УБ каталог)

Георгиев, Светозар. 2014. Психоспирка. София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски" (УБ каталог)

Георгиева, Марианна. 2014. Длъжникът : Роман. София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски" (УБ каталог)

Гурчинов, Милан. 2012. Од сегашен агол : Критички размислиМилан Гурчинов. Скопjе : МАНУ (УБ каталог)

Ка изворима речи : Тридесет година Етимолошког одсека Института за српски језик САНУПавле Ивич и др. ; Приред. Марта Бјелетич.   Београд : Инст. за срп. jeз. САНУ, 2013 (УБ каталог)

Мавродиева, Иванка. 2014. Академично писане : За докторанти и постдокторанти. София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски" (УБ каталог)

Младенович, Радивоjе. 2013. Говор jужнокосовског села Гатне. Београд : Инст. за срп. jeз. САНУ (УБ каталог)

Махлин, Петр. 2012. Крылатые письмена. Киев : Феникс (УБ каталог)

Перифрастични конструкции со "esse" и "habere" во словенските и во балканските јазици / [Уред. Зузана Тополинска]. Скопje : МАНУ, 2011 (УБ каталог)

Петрински, Герасим. 2014. Късноантична и византийска канонична реторика. София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски" (УБ каталог)

Радио, разказ, реч : Юбилеен сборник в чест на проф. дсн Снежана Попова / Състав. и науч. ред. Вяра Ангелова и др. София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2014 (УБ каталог)

Русская фонетика в развитии : Фонетические "отцы" и "дети" начала XXI века. / [Ред. кол. Е. Л. Арзиани и др. ; Отв. ред. М. Л. Каленчук, Р. Ф. Касаткина]. Москва : Яз. слав. культуры, 2013 (УБ каталог)

Савицка, Ирена. 2014. Фонетските проблеми во ареалната лингвистика : (Врз основа на јазичната ситуација во Југоисточна Европа) /Ирена Савицка ; [Прев. од полски Веселинка Лаброска]. Скопje : МАНУ (УБ каталог)

Спасов, Лудмил. 2014. Рудните слоеви на секаването : Разговори со Влада Урошевик. Скопjе : МАНУ (УБ каталог)

Спасоjевич, Марина. 2013. Глаголи на -(ј)ети, -им у корелацији са глаголима на -ити, -им у савременом српском језику : (Нормативни и лексикографски аспект). Београд : Инст. за срп. jeз. САНУ (УБ каталог)

Споменица посветена на Петар Хр. Илиевски редовен член на Македонската академија на науките и уметностите / [Уред. Владо Матевски]. Скопje : МАНУ, 2014 (УБ каталог)

Споменица посветена на Ташко Георгиевски редовен член на Македонската академија на науките и уметностите / [Уред. Владо Матевски]. Скопje : МАНУ, 2013 (УБ каталог)

Чаркич, Милослав. 2013. Стих и jезик. Београд : Инст. за срп. jeз. САНУ (УБ каталог)

Широков, Володимир. 2011. Комп'ютерна лексикографія : [Монографія]. Киiв : Наук. думка (УБ каталог)

Krejci, Pavel. 2014. Prehled vyvoje jihoslovanskych spisovnych jazyku : (Od 9. do pocatku 19. stoleti). Brno : Masarykova Univ. (УБ каталог)

Krejcova, Elena. 2014. Cesko-bulharsky a bulharsko-cesky tematicky slovnik s ukoly na procvicovani slovni zasoby : Lexikalni minimum ke statni zaverecne zkousce. Brno : Masarykova Univ. (УБ каталог)

Krejcova, Elena. 2014. Prirucka pro vyuku bulharske stylistiky. Brno : Masarykova Univ. (УБ каталог)

Vurm, Petr. 2014. Anthologie de la litterature francophone. Brno : Masarykova Univ. (УБ каталог)