Skip to content Skip to navigation

Васил Райнов

Институт за български език, Българска академия на науките

Проф. Васил Райнов е контрактор на проекта Тристепенен лексикално-ориентиран модел за създаване и оценка на устни езикови умения по славянски езици с оглед нуждите на туризма по програмата „Леонардо да Винчи“, част от който е и тази публикация. Той е директор на Инститита за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ пр Българската академия на науките. Научните му интереси са в областта на психилингвистиката, когнитивистиката, клиничната лингвистика, фонетиката, фонологията и българската диалектология. 

 

Библиографски записи в Libri Slavici: