Skip to content Skip to navigation

Паулина Стойчева

Факултет по славянски филологии

Доц. д-р Паулина Стойчева е завършила СУ „Св. Кл. Охридски”, специалност българска филология. През 1991 год защитава дисертация на тема „Жанрово формиране и своеобразие на българската белетристика през Възраждането”. Преподава българска литература от Освобождението до ІІ световна война към катедра "Българска литература" на СУ "Св. Кл. Охридски”. През 2002 г. печели „Фулбрайт” и специализира в университета в Бъркли, Калифорния, където и преподава на студенти слависти. Научните й интереси са в сферата на жанрологията, титрологията, наратологията. Автор е на книгата „Нацията – копнежи и употреби" (2010 г.), посветена на творчеството на Алеко Константинов.  Публикува отделни студии и статии в научни издания във връзка с текстове на Раковски, Л. Каравелов, В. Друмев, Св. Миларов, Й. Йовков, Елин Пелин, Д. Талев и др.  Участва в национални и международни конференции, както и в научни проекти. Научен ръководител на докторанти и специализанти.