Skip to content Skip to navigation

Николай Чернокожев

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Проф. дфн Николай Чернокожев е преподавател в катедра „Българска литература” на Софийския университет. Автор е на книгите: „Любен Каравелов и българското възрожденско време” (1995), „От Възраждане към прераждане, или изкушаванията на българката” (2003), „Българска литература XVIII-XIX век: Един опит за история” (2006, в съавторство с Николай Аретов), „България: стереотипи и екзотика: техники на сглобяване на български образ в немскоезичната книжнина от XIX век” (2012), „Видяна България. Визуални образи на страната/земята и хората в немскоезичната книжнина до 1879” (2016), както и на множество статии в научни сборници и в специализирания периодичен печат.