Skip to content Skip to navigation

Мирелла Дечева

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Д-р Мирелла Дечева е доцент към катедра „Етнология“ на ИФ в СУ „Св. Климент Охридски“ (от 2011), с дългогодишен музеен стаж в Националния етнографски музей при БАН (1995-2011) и Музея за история на София (2011-2015), главен уредник на Националния етнографски музей при БАН (2009-2010), член на ИКОМ (от 2009), секретар на Националния комитет на ИКОМ-България (2012-2015). Научните й интереси са в областта на етномузеологията, традиционната култура на българите, етнокултурните общности в България. Автор на 2 книги, редица албуми, студии и статии, в екип на 16 музейни изложби.