Skip to content Skip to navigation

Елена Хаджиева

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Професор д-р Елена Любомирова Хаджиева е дългогодишен преподавател в катедра Български език като чужд, факултет Славянски филологии, СУ Св. Климент Охридски. Завършила е специалност Българска филология с образователно-квалификационна степен магистър. През 1995 г. защитава дисертация на тема „Интерференцията между сродни езици в психолингвистичен аспект“, а от 2005 г. е доцент по синтаксис на съвременния български книжовен език и ръководител на катедра „Български език като чужд“. Автор е на редица учебни книги, свързани с преподаването на български език като чужд и социокултурното ориентиране в чужда езикова среда. Научните ѝ интереси са в областта на сравнителния синтаксис, разговорната реч и приложната лингвистика.

Библиографски записи в Libri Slavici: