Skip to content Skip to navigation

Владислав Миланов

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Гл. ас. д-р Владислав Миланов преподава съвременен български език, история на българския книжовен език, езикова култура.