Skip to content Skip to navigation

Весела Шушлина

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Д-р Весела Шушлина е преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”, катедра „Български език като чужд”. Научните й интереси са в областта на стилистиката, текстолингвистиката и методиката на чуждоезиковото обучение.