Skip to content Skip to navigation

Венера Матеева

Венера Матеева
Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Катедра Български език

Магистър, магистърска програма Лингвистика, научен ръководител – доц. д-р Гергана Дачева