Skip to content Skip to navigation

Валентина Стефанова

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Валентина Стефанова е докторант към Катедрата по кирилометодиевистика във Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Интересите ѝ са в областта на историческия развой на българския език, теорията на граматическите опозиции и компютърната лингвистика.