Skip to content Skip to navigation

Въвеждане на специализирана икономическа лексика

Въвеждане на специализирана икономическа лексика при преподаване на български език като чужд

Евгения Димитрова, Румяна Йорданова

(СУ „Св. Климент Охридски“)

 

За по-успешното и ефективно усвояване на специализираната лексика и терминология по икономика при чуждестранните студенти, изучаващи български език  през подготвителната година в ДЕО-ИЧС, СУ ”Климент Охридски”, се наложи да се потърси интердисциплинарната връзка между българския език и икономиката. Тъй като до влизането на специалистите студентите изучават предимно граматика и структури от битово-разговорната реч, след това те трудно усвояват лексиката и особеностите на научния иконимически стил.

Часовете по български език обаче са строго фиксирани и предвидени за изучаване на цялата българска граматика и за приближаване на обучението до контекста на реалната комуникация. При това положение именно електронното обучение в системата MOODLE , навлизаща все по-широко в световното образователно пространство, съдейства за реализирането на този вид подпомагащо обучение. Чрез тази модерна система става възможно за кратко време да бъдат семантизирани голям брой лексеми и да бъдат включени в съответен контекст със своето специализирано значение, както и да се изработят различни тренировъчни упражнения с тях.

Чрез тази система лексикалните единици от икономическия научен стил, които не са чисто научни термини, първо се визуализират на електронната дъска. Тяхната семантизация е поднесена с познати на обучаваните думи и структури. След това лексемите се включват в подходящ контекст за по-пълно разкриване на тяхното значение. При следващата стъпка се дават  възможните колокации на тези лексеми, тематично свързани с науката икономика. Представени са, където се налага, и семантичните гнезда с производни думи от различните граматически категории – глаголи, отглаголни съществителни имена, прилагателни, причастия, с посочване на граматическите им особености. Следват  различни типове упражнения, степенувани по трудност, с цел да се провери до каква степен е разбрано и осмислено значението на съответната лексема. При възможност се дават и упражнения с граматически задачи, но само с категории, типични за научния стил (страдателен залог). Лексикалните единици са  ексцерпирани от „Уводния курс по икономика” от преподаващите тази дисциплина специалисти, а тяхната семантизация и упражненията, свързани с нея, са изготвени от преподавателите българисти.

За всяка представена дума са разработени няколко типа упражнения, подходящи за електронно обучение. Например:

  1. Попълване на празни места в изречения с две основни команди:

- Изберете думи и структури от колоната и попълнете с „copy”  и   „paste”.

-   Попълнете празните места с думи и структури от колоните, като направите съответните граматически промени.

  1. Алтернативни отговори за проверка на разбирането с команда:

-         Отбележете с ДА или НЕ вярно ли е твърдението.

  1. Изразяване на съждение с помощта на  граматически структури, променящи синтактичната организация на изречението, като командата е:

- Променете изречението. Използвайте структурите от колоната. (Това упражнение е подходящо за дефиниране предмет на наука)

-         Напишете  изреченията с другата форма за страдателен залог (дадена е причастно-страдателната форма, която трябва да се замени с възвратно-причастна форма или обратно).

След като бъдат отработени всички лексеми от един урок, се провежда диагностичен тест с ключове, в който задачите са от типа multiple choice, замяна на погрешно употребени с правилни лексеми и попълване на празни места в изречения с подходящи от изучаваните думи. В теста се проверяват и уменията на обучаваните да словообразуват. Например: дава се колона от глаголи, като се изисква срещу всеки глагол да се напише съответното отглаголно съществително име; дава се колона от съществителни имена, като срещу всяко от тях трябва да се напише производно прилагателно име; изисква се образуване на синонимна конструкция  с относително местоимение на сегашно деятелно причастие  (тъй като това причастие много късно се преподава в часовете по български език, а е с висока честотност на употреба в икономическия научен стил) и др.

Илюстрация на описаните по-горе стъпки при отработването на лексемите от икономическия научен стил са следните примери:

 

ПЪРВА СТЪПКА – СЕМАНТИЗАЦИЯ НА ДУМАТА

НАМЕСА - помощ или нежелано действие отвън

ВТОРА СТЪПКА – ДУМАТА В КОНТЕКСТ

Нито една страна не трябва да се намесва във вътрешните работи на друга страна без покана.

Богатите страни понякога се намесват в икономиката на бедните страни, за да им помогнат, а понякога – за да купят природните им богатства на ниски цени (намесват се, за да ги използват).

ТРЕТА СТЪПКА – ЕДНОРОДНИ ДУМИ И ФОРМИ ИЛИ СЕМАНТИЧНО ГНЕЗДО НА ДУМАТА

намесвам се – да се намеся

намесване

намеса

се намесва

е намесен

ЧЕТВЪРТА СТЪПКА – КОЛОКАЦИИ НА ДУМАТА (ВЪЗМОЖНИ ИМЕННИ И ГЛАГОЛНИ СЛОВОСЪЧЕТАНИЯ

политическа намеса

държавна намеса

военна намеса

ПЕТА СТЪПКА - УПРАЖНЕНИЯ

Попълнете празните места в изреченията със структури от колоната. Направете граматически промени, където е необходимо.

1. Проблемите в международните отношения трябва да се решават по мирен начин, без                                                                   .

2. Всяка страна е необходимо да решава сама вътрешните си проблеми без външна                                                .

3. Важен механизъм за стабилизиране на пазарната икономика е                .

▼Отбележете с ДА или НЕ вярно ли е твърдението.

1. По време на икономическа криза няма нужда от държавна  намеса.

 

 

 

2.  Държавната намеса може да помогне за стабилизиране на икономиката.

 

 

 

 

 

ДОМАКИНСТВО, -А  –  жилището с  всичко в  

него и семейството, което живее самостоятелно там 

дом, домакин (иконом), домакиня, домакинство, домакинства

Не мога сама да се грижа за домакинството и затова децата ми помагат.

Домакинствата  купуват  различни стоки.

 

▼ Попълнете празните места със структури от колоната. Направете промени,  където е необходимо.

микроикономика икономика на домакинството

организация на домакинството 

управление на домакинството

нужди (потребности ) на домакинството

1. На пазара се продават стоки за                                                             . 

2. Добрата                                                  е  много важна  за всяко семейство.

3. За                                                                 си богатите семейства плащат на иконом.

4. Предмет  на                                                               е купуването на стоки и услуги от домакинствата на пазара.

 

 

 

 

БЛАГО, -А – нещо, което човек получава, за да  бъде животът му добър и приятен

Колкото повече блага получава човекът, толкова по-добре живее.

Продуктите на новите технологии са голямо благо за човека.

Попълнете празните места в изреченията със структури от колоната. Направете промени, където е необходимо.

културни блага (радио, телевизия, вестници,

списания, книги, картини, интернет  и други)

материални блага (различни стоки) 

производство на блага

произведени блага

1. Продукт на производството са                                                       .

2. Интернетът е                                          за цялото човечество.

3. Нуждите на потребителите  диктуват количеството на                                .

4. Важна задача на всяка икономика е                                                            за народа.

 

 

● СТОЙНОСТ = ЦЕНА (колко пари се дават за купуване  на нещо) 

Луксозните стоки винаги са с висока стойност (имат висока цена).

 

С copy и paste довършете изреченията. Използвайте структурите НИСКА СТОЙНОСТ или ВИСОКА СТОЙНОСТ.

1. Тази стока е скъпа. Тя има                                                               .

2. Тази стока е евтина. Тя има .

▼Отбележете с ДА или НЕ вярно ли е твърдението.

1. В магазините се продават стоки с по-ниска стойност от цената на производителите.

 

 

 

2. Обикновено стоките с по-висока стойност са по-красиви  и по-качествени.

 

НАРАСТВАЩ – който става по-голям

или в по-голямо количество

В много страни хората обедняват. Една от причините е нарастващата безработица. (Все повече хора остават без работа.)

 

Попълнете празните места с думи от колоната. Направете необходимите промени.  

нарастващ, нарастваща, нарастващо, нарастващи

нараствам – да нарасна

нарастване 

 

  1. През зимата                                     потреблението на електроенергия.
  2. Във вестниците непрекъснато пишат за                                на цените.
  3. Причина за по-високите цени на стоките са                                 разходи в производството.

 

▼Напишете по друг начин структурите. Следвайте модела:

 

нарастваща лихва → лихва, която нараства

нарастващи нужди →

нарастващ  доход →

нарастваща печалба →

нарастващи цени →

нарастващо потребление →

нарастващи такси →

 

▼ Отговорете с  ДА или НЕ верни ли са твърденията:

1. Хората са доволни от нарастващите такси и цени.

 

 

 

2. Ниските доходи не могат да задоволят  нарастващите нужди на  потребителите.

 

 

 

3.  Децата растат, но потребностите  им не нарастват.

 

 

 

 

● ПОТРЕБНОСТ , -И    -   нужда от нещо

Човешките потребности са свързани с нуждите на хората от храна, вода, въздух, пари, любов ...

ПОТРЕБИТЕЛ , -И  - човек, който консумира, купува  нещо , защото има нужда от него

Купувачът е потребител на стоки и услуги.

ПОТРЕБЛЕНИЕ – консумиране на нещо

Потреблението  на вода, на ток, на стоки и услуги винаги се заплаща.

▼ С copy и paste довършете изреченията с една от трите  думи: потребност, потребител, потребление.

1. На пазара има много купувачи. Те са                                               .

2. Хората имат различни                                        .

3. На пазара има различни стоки за                                   .

 

▼Отговорете с ДА или НЕ на следните твърдения:

Потребителите не търсят стоки с високо качество.

 

 

 

Когато хората имат пари, потреблението на стоки е голямо.

 

 

 

●КАПИТАЛ , -И  – притежание (собственост) на много пари и средства за производство

За модернизиране на производството са необходими големи капитали.

▼Попълнете празните места в изреченията. Използвайте структури от колоните и направете необходимите промени:

 

влагам  капитали в влагане на капитали

използвам капитали за използване на капитали 

привличам  капитали от привличане на капитал

 

  1. Всеки бизнесмен много внимава, когато                                       нов проект.
  2. Успехът на бизнеса зависи от правилното                                          .
  3. Трудно е за икономически слабите страни да                                                развитите страни.

 

Разбира се, могат да се предложат още много варианти на упражнения и тестове, тъй като всяка лексема има своя специфика. От тази гледна точка някои от изброените типове упражнения не са подходящи за представянето и осмислянето на всяка лексема. Предложен е друг подход. В това отношение електронното обучение в системата MOODLE дава широки възможности за осъществяване на интердисциплинарната връзка на икономиката с преподаването на българския език като чужд.

Литература

Български тълковен речник. София: Наука и изкуство, 1973

Речник на чуждите думи в българския език, София: Наука и изкуство, 1970.

Георгиева О., А. Митева. Уводен курс по икономика (под печат).

Димитрова Е., Р. Йорданова. Електронно помагало за семантизиране на икономическа лексика при обучение на чуждестранни студенти (под печат  и предстоящо включване в сайта на ДЕО-ИЧС към СУ).

Димитрова Е., Р. Йорданова. Структура на „Електронно помагало за семантизиране на икономическа лексика при обучение на чуждестранни студенти” (под печат в Годишника на ДЕО-ИЧС към СУ).

 

За авторите

доц. д-р Евгения Димитрова

гл. ас. Румяна Йорданова

СУ „Св. Климент Охридски", Департамент за езиково обучение